Sistem za prenos alarmov iz dvigala

Po novi zakonodaji, ki jo diktira uredba objavljena v U.L. St. 97 10.10.2003, mora biti vsako dvigalo za prevoz oseb opremljeno s sistemom za obveščanje in dvosmerno komunikacijo med dvigalom in nadzornim centrom-govorno napravo, ki v primeru okvare dvigala omogoča vzpostavitev komunikacije z nadzornim ali reševalnim centrom.

 

I. govorna naprava

V ta namen smo s strani najugodnejšega ponudnika, podjetja LF 3M, Kranj, izbrali komunikacijsko napravo, ki izpolnjuje zahteve navedene v U.L. St. 97, 2003 in veljavne ETSI standarde, ki predstavlja enostavno in hitro tehnično rešitev.

Sistem deluje na osnovi GSM telefonskega priključka, je preprost za uporabo in montažo. Jedro naprave predstavlja telefonska povezava. Govorna naprava vsebuje vse spodaj navedene tehnične zahteve ter možnost priključitve govorne naprave v strojnici:

 • Komunikacijo z nadzornim centrom,
 • Dvosmerno GSM govorno podatkovno komunikacijo z nadzornim centrom,
 • Dvosmerno pošiljanje SMS sporočil,
 • Obveščanje pooblaščene osebe po koncu alarmnega klica,
 • GSM komunikacija s strojnico,
 • Možnost analogne komunikacije s strojnico preko telefonske parice,
 • 12 V/24 V napajanje (možnost 220V napajanja),
 • Alarmiranje v primeru padca napajalne napetosti,
 • Avtonomno delovanje (ob izpadu omrežne napetosti),
 • Programiranje na terenu ali preko nadzornega centra,
 • Oddajanje zvočnih opozoril proti uporabniku dvigala in proti nadzornemu centru,
 • Signalizacija z vizualnimi opozorili (rumena in zelena lučka),
 • Možnost signalizacije preko LCD prikazovalnika,
 • Možnost krmiljenja dvigala na daljavo (reset dvigala, odpiranje vrat...),
 • Montaža pod panel v dvigalo,
 • Avtomatično periodično preverjanje iz nadzornega centra (testni klic),
 • Beleženje vseh dogodkov povezanih z napravo za javljanje.

 

Cena govorne naprave znaša 447 € brez DDV/za eno dvigalo, stroški vgradnje in priključitve se obračunajo na osnovi dejanske porabe časa in materiala. Praviloma se vgradnja govorne naprave lahko krije iz zbranih sredstev rezervnega sklada.

 

II. stalna telefonska povezava s klicnim centrom

Za priključitev in končno realizacijo dvosmerne govorne komunikacije mora lastnik dvigala oz. naročnik (upravnik) zagotoviti vso potrebno infrastrukturo, kot jo določajo splošni pogoji za opravljanje storitev v omrežju GSM telefonije. Naročnik mora poskrbeti za kabelsko povezavo -prosto telefonsko parico od telefonskega priključka, pa do mesta vgradnje naprave v kabini dvigala. Pri tem je potrebno upoštevati, da ustrezne zvijave vodnike od jaška dvigala, pa do kabine izvede pooblaščeni serviser dvigal, ki poskrbi za strokovno pričvrstitev instalacije in izvede prehode.

 

Pri operaterju mobilne telefonije, Telekom Slovenija d.d., smo za zagotovitev telefonskih linij sklenili skupno paketno naročniško razmerje za zagotovitev GSM linij za vsa dvigala in s tem dosegli brezplačni vklop in nizko mesečno naročnino v višini 3,12 €/dvigalo. Vklop vseh linij je bil izveden v mesecu januarju (pogoj operaterja mobilne telefonije).

 

III. Reševanje oseb ujetih v dvigalu

Reševalec oseb iz dvigala mora biti usposobljena pravna oseba z licenco, seznanjena z navodili za uporabo in reševanje oseb iz kabine in jaška dvigala ter ustreznimi deli kontrolne knjige. Naziv, ime in naslov ter telefonska številka reševalca so vpisani v kontrolno knjigo, reševalec ima na razpolago osebje za reševanje iz dvigala 24 ur na dan in 365 dni na leto. Čas med vzpostavitvijo klica v sili in prihodom reševalca k dvigalu ter času dejanske rešitve oseb iz dvigala so vneseni v dokumente srednje reševalne enote, ki je vedno na razpolago pristojnemu inšpektorju. Družba Domplan d.d. je v imenu lastnikov dvigala sklenila pogodbo za reševanje z Gasilsko reševalno službo Kranj, mesečna cena pripravljenosti znaša 12,00 €/dvigalo.

 

Kot vaš upravnik smo dolžni spoštovati določila nove zakonodaje, ki ureja področje delovanja dvigal in ne moremo vplivati nato, da se k vgradnji in povezavi novih govornih naprav v dvigalih ne pristopi. K temu nas oziroma vas kot lastnike zavezujejo tudi že prve odločbe inšpektorjev za dvigala, katere zahtevajo takojšnjo vgradnjo govornih naprav. Kot dober gospodar pa se trudimo, da so za vse izvedbe pridobljene konkurenčne ponudbe s čim nižjimi stroški.

 

Podrobnejše informacije lahko pridobite pri svojem serviserju dvigala (podjetje Bexel oziroma Zaplotnik s.p.) oziroma pri našem odgovornem inženirju za servis dvigal g. Simon Lesičniku (te. 04/2068-753).

Seznam vseh novic