Požarna varnost

Obvestilo vsem etažnim lastnikom stavb v upravljanju družbe Domplan d.d. o ukrepih varstva pred požarom

Zagotovitev varstva pred požarom in s tem povezano varovanje ljudi, premoženja in okolja bivanja, so dejavnosti in ukrepi požarne varnosti večstanovanjskih stavb. Zaradi preprečevanja pogojev za požar je to področje urejeno z več zakoni in podzakonskimi akti, predvsem izhajajočih iz načela preventive in odgovornosti etažnih lastnikov oziroma stanovalcev posameznih stavb. Predvsem določata in urejata požarno varstvo večstanovanjskih stavb krovna zakona požarnega varstva in sicer Zakon o varstvu pred požarom (Ur. list RS št. 71/93, v nad. ZVPoz) in Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. list RS št. 64/94, spr. Ur. list št. 28/06, v nad. ZVNDN-A).

 

Lastniki oziroma uporabniki stanovanjskih stavb so odgovorni za izvajanje predpisanih zaščitnih ukrepov in za zagotovitev potrebnih sredstev za zaščito, reševanje in pomoč (39. člen ZVNDN). Vsaka stavba mora imeti izdelan požarni red v katerem se opredeli:

  • I. organizacijo varstva pred požarom;
  • II. ukrepe varstva pred požarom;
  • III. navodila za ravnanje v primeru požara;
  • IV. ustrezno usposobljeno fizično ali pravno odgovorno osebo za izvajanje ukrepov varstva pred požarom.

 

Požarna inšpekcija Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami je v zadnjem času opravila več inšpekcijskih pregledov večstanovanjskih stavb v smislu zagotavljanja stalne požarne varnosti. Pri tem so bile zapažene in ugotovljene posamezne pomanjkljivosti, katere zahtevajo takojšnjo odpravo oziroma vzpostavitev določenih letnih pregledov in evidenc po posameznih večstanovanjskih stavbah.

 

Tako mora imeti vsaka stavba za požarno varstvo zagotovljeno:

  • izdelan požarni red, izobešen izvleček iz požarnega reda;
  • nameščene alarmne znake;
  • določeno osebo za izvajanje ukrepov varstva pred požarom;
  • izveden pregled strelovodne naprave;
  • pregledane ročne gasilne naprave, hidrantno omrežje.

 

Posebno pozornost je požarna inšpekcija namenila zagotavljanju ustrezne požarne varnosti večstanovanjskih stavb in sicer preverjanju požarnih redov, izvlečkov in prilog. Ker večina stavb v našem upravljanju ni imela izdelanih požarnih redov smo kot pooblaščen zastopnik lastnikov naročili izdelavo požarnih redov. Prav tako smo v smislu določitve odgovorne osebe za izvajanje ukrepov varstva pred požarom sklenili pogodbo z ustreznim podjetjem, ki je strokovno usposobljeno. To je podjetje Acer&Akter, dir. podjetja je g. Tomaž Resman, var. ing., ki bo v letošnjem letu pričel z obveznimi letnimi pregledi stav v smislu zagotavljanja varstva pred požarom.


Stroške izdelave požarnega reda ter letni pregled odgovorne osebe bomo primorani obračunati etažnim lastnikom, saj gre za dela in storitve, ki niso upoštevani v ceni upravljanja oziroma predstavljajo zakonsko določena dela oziroma servise.

Seznam vseh novic