SPREMEMBA LASTNIŠVA IN UPORABNIKOV

 

Na podlagi Stanovanjskega zakona in Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb imajo etažni lastniki dolžnost upravnika obveščati o:

 

- spremembi lastništva posameznega dela (17. člen Stanovanjskega zakona),

 

- sklenitvi ali spremembi najemne pogodbe (24. člen Stanovanjskega zakona),


- številu uporabnikov (oseb in psov) posamezne enote (29. člen Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb).

 

Sprememba števila uporabnikov se upravniku sporoči na za to predpisanem obrazcu.

 

SPREMEMBA ŠTEVILA UPORABNIKOV

Kdo je dolžan sporočati spremembe upravniku

Na podlagi 29. člena Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb (Ur. list RS št. 60/09 in nasl.; v nadaljevanju: Pravilnik) morajo lastniki posameznih (stanovanjskih ali poslovnih) enot oziroma najemniki, če gre za najemno posamezno enoto, upravniku v skladu z določbami sporočati podatke/spremembe glede števila oseb in psov v posamezni stanovanjski enoti, in sicer v roku 15 dni po nastali spremembi.

Način sporočanja podatkov

Sprememba uporabnikov se upravniku posreduje na za to predpisanem obrazcu, ki ga lastnik oziroma najemnik lastnoročno podpiše. V primeru odjave števila uporabnikov mora uporabnik predložiti tudi ustrezne listinske dokaze oziroma mora navedeno potrditi predstavnik etažnih lastnikov posamezne večstanovanjske stavbe s podpisom na obrazcu.

 

 

 

Kdo šteje za dejanskega uporabnika

Pravilnik v 28. členu določa, da se za dejanskega uporabnika posamezne enote šteje oseba, ki enoto uporablja vsaj 15 dni v mesecu.

Če je posamezna enota prazna ali se uporablja občasno, manj kot 15 dni v mesecu, se šteje, da jo uporablja en uporabnik.

Lastnike psov se bremeni s stroški čiščenja skupnih prostorov za vsakega psa v višini polovice stroška, ki odpade na enega uporabnika.

Pojasnilo: Notifikacijska dolžnost glede sporočanja sprememb je na strani lastnika oziroma najemnika. Upravnik podatkov o uporabnikih ne sme spreminjati avtomatično na podlagi obvestila predstavnika etažnih lastnikov.

 


Glede na dodatno izdana mnenja pristojnega ministrstva poudarjamo, da ne gre za spremembo števila uporabnikov, če je uporabnik odsoten več kot 15 dni na primer zaradi:

- preživljanja dopusta izven kraja bivanja,

- razne odsotnosti zaradi lastne odločitve (bivanje pri sorodnikih, prijateljih, na vikendu ipd.),

- odsotnosti od doma zaradi narave dela (razna terenska dela, avtoprevozništvo ipd.).

 


 

Pisno opozorilo o večjem številu uporabnikov

29. člen Pravilnika določa tudi, da lahko uporabnik, ki prebiva v stavbi, pisno opozori upravnika o večjem številu uporabnikov določene posamezne enote, kot jih je lastnik ali najemnik te enote sporočil. V tem primeru upravnik pozove lastnika ali najemnika, navedenega v pisnem opozorilu, k pojasnitvi in tako ugotovi dejansko stanje.

 

 

SPREMEMBA LASTNIŠTVA

 

Etažni lastniki morajo upravnika obveščati o spremembi lastništva posameznega dela.

Stanovanjski zakon (Uradni list RS št. 69/2003 in nasl.; v nadaljevanju: SZ-1) v 17. členu določa, da mora etažni lastnik, ki prenese lastninsko pravico s pravnim poslom, upravnika takoj, najkasneje pa v 30 dneh od dneva, ko ima pridobitelj pravico predlagati vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo, obvestiti o spremembi lastninske pravice in mu predložiti kopijo dokumenta, iz katerega so razvidni vsi podatki o spremembi lastništva in o novem lastniku.

Če se lastninska pravica na posameznem delu spremeni na podlagi drugega pravnega naslova (torej ne s prenosom lastninske pravice s pravnim poslom), mora pridobitelj lastninske pravice upravnika takoj, najkasneje pa v 30 dneh od dneva, ko ima pridobitelj pravico predlagati vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo, obvestiti o spremembi lastninske pravice.

Opozorilo: Notifikacijska dolžnost o spremembi lastništva je na strani etažnega lastnika in upravnik lastništva ni dolžan ugotavljati po uradni dolžnosti. Glede na navedeno etažne lastnike prosimo, da spoštujejo navedeno zakonodajo. Etažni lastnik, ki upravnika ne obvesti o spremembi lastništva, je v skladu s prvim odstavkom 169. člena SZ-1 v prekršku in se za to lahko kaznuje z globo s strani prekrškovnega organa.