PREVENTIVNI PREGLEDI in ČIŠČENJE KANALIZACIJE

Družba Domplan je kot registriran upravnik zadolžena tudi za zagotovitev nemotene uporabe skupnih delov in naprav vaše večstanovanjske stavbe.

 

Ugotavljamo, da se v zadnjem obdobju pogosteje pojavljajo po posameznih večstanovanjskih stavbah zamašitve fekalne kanalizacije, kar povzroča materialno škodo v skupnih delih kot tudi po posameznih kleteh ali prostorih v etažni lasti. Vzroki za to so predvsem nepregledana, neočiščena in nepretočna kanalizacija kot tudi nenadzorovano odmetavanje odpadkov, ki v kanalizacijo ne sodijo. Prav tako na nekaterih delih kanalizacije prihaja do posedanja odtočnih cevi ali do mašitve vsled nabiranja dela fekalij na stene cevi ali jaškov. Tudi večina pokrovov fekalne kanalizacije ni več plinotesna (ni protismradne zaščite olja v robovih pokrovov), robovi pokrovov so zarjaveli in tako odpiranje sploh ni več možno, nekateri pokrovi so počeni ali uničeni.

 

Vsled zagotovitve nemotenega funkcioniranja fekalne kanalizacije in s tem vsaj deloma pripomoči k odpravi nenadnih zamašitev in izlivov fekalij predlagamo lastnikom periodično naročilo ali sklenitev letne pogodbe za preventivni pregled in čiščenje fekalne kanalizacije.

 

Preventivno čiščenje kanalizacije obsega:

  1. ugotovitev dejanskega poteka vodov kanalizacije (razvod horizontalne kanalizacije po kleti; priključni, razvodni, revizijski jaški, priključitev na javno kanalizacijo);
  2. odpiranje vseh pokrovov fekalne kanalizacije (zagotoviti ustrezne ključe za odpiranje posameznih pokrovov, odpiranje s silo zarjavelih in uničenih pokrovov);
  3. čiščenje vseh vodov talne fekalne kanalizacije s pritiskom po ceveh;
  4. eventualno ročno odstranjevanje zgoščenih in zbitih fekalij;
  5. v primeru ponavljajočih težav z pretočnostjo kanalizacijskega sistema pregled cevovodov z video kamero, izdelava poročila in predloga sanacije (dodatno delo),
  6. čiščenje robov kanalizacije, namestitev proti smradne zapore (olja) v robove pokrovov, zapiranje, eventualna popravila in zamenjave že uničenih in dotrajanih pokrovov (dodatno delo);
  7. pregled stanja vertikalnih kanalizacijskih vodov;
  8. izdelava zapisnika o čiščenju in preventivnem pregledu kanalizacije;
  9. izdelava dejanskega načrta poteka kanalizacije po posamezni hiši.

 

Stroški preventivnega pregleda in čiščenja kanalizacije so za posamezne stavbe različni in sicer so odvisni od števila stanovanjskih enot, zahtevnosti čiščenja in porabljenega časa. Običajno se gibljejo med 150-250 EUR za celotno stavbo.

 

Navedena dela spadajo pod nujna dela za vzdrževanje stavbe (redna vzdrževalna dela manjše vrednosti), zato ni potrebno pridobivati posebnega soglasja etažnih lastnikov.

 

Za vsa pojasnila in naročanja se lahko obrnete na našo tehnično strokovno službo (David Kepic, tel. 04 2068 778) ali vašega predstavnika upravnika.