Gospodarjenje z nepremičninami

Podjetje Domplan, d.d., izvaja tudi storitve obračuna in pobiranja najemnin v imenu lastnikov. Za približno 1.000 stanovanj in poslovnih prostorov v lasti nekaterih večjih podjetij in organizacij (lokalnih skupnosti) kot so Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.o.o., Slovenske železnice d.o.o., Komunala Kranj d.o.o., Mestna Občina Kranj, Občina Medvode, Občina Jezersko, izvajamo storitev obračunavanja in pobiranja najemnin ter gospodarimo s stanovanji in poslovnimi prostori v imenu lastnika. V skladu s sklenjenimi pogodbami in določbami Stanovanjskega zakona opravljamo naslednje naloge:

  • organizacijsko – administrativna opravila (vodenje ustreznih evidenc stanovanj, poslovnih prostorov in najemnikov, koordiniranje in vzdrževanje stikov med najemniki in lastniki stanovanj, organiziranje sestankov in ogledov stanovanj in poslovnih prostorov kot pooblaščenci lastnika, izvajanje nalog v postopkih dodelitve in oddaje stanovanj v najem, sodelovanje pri primopredaji stanovanj),
  • tehnično – strokovna opravila (letni pregled stanovanj in poslovnih prostorov, izdelava načrta vzdrževanja, sklepanje pogodb za vzdrževalna dela v imenu lastnika in vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov v skladu s potrjenim planom vzdrževanja, izdelava letnega poročila o upravnikovemu delu, izvajanje izračuna in spremembe višine najemnine, sklepanje zavarovalnih pogodb, zagotavljanje dežurne službe),
  • finančno – računovodska opravila (razdelitev stroškov in izdelava obračunov, mesečno fakturiranje najemnine in subvencije v imenu in za račun lastnika stanovanja, zbiranje najemnin in prenakazilo pobranih sredstev lastniku, reševanje reklamacij kupcev, izdelava mesečnih in letnih poročil, opominjanje in izvajanje izterjave dolžnikov v imenu lastnika),
  • pravno – premoženjska opravila (priprava najemnih pogodb, soglasij, predlogov za odpoved najemnih pogodb).

 

 V kolikor potrebujete pomoč pri celovitem gospodarjenju z lastnimi stanovanji ali poslovnimi prostori (upravljanje, vzdrževanje, najemne pogodbe, obračun, pobiranje in izterjava najemnin), le to zaupajte strokovnjaku s tega področja.