ZAVAROVANJE ETAŽNE LASTNINE 

Zavarovanje posamezne stavbe izhaja iz etažne lastnine posameznega dela stavbe in pripadajočega deleža na skupnih delih in napravah stavbe. Torej se z zavarovanjem svoje etažne lastnine v stavbi zavaruje tudi pripadajoči solastniški delež na skupnih delih stavbe. V primeru, da niso v zavarovanje vključeni vsi etažni lastniki, je tako zavarovan le ustrezen sorazmerni del zgradbe.

Lastniki stanovanj, ki ne sklenejo zavarovanja etažne lastnine in solastniškega deleža na takšen način, bi morali sami poskrbeti za ustrezno zavarovanje svojega dela stavbe. Upravnik ni dolžan preverjati obseg teh zavarovanj (razen, če o tem s posebnim sklepom odločijo etažni lastniki z več kot 50 % večino po solastniških deležih), prav tako ni sankcij, če zavarovanje ni sklenjeno. V tem primeru gre za prostovoljno odločitev posameznega etažnega lastnika, možno je seveda sklepati ločeno zavarovanja v lastni režiji s tem, da sami poskrbite za zavarovanje svojega deleža na skupnih delih. V primeru sklenitev zavarovanja preko zavarovalnega zastopnika upravnika, je zavarovalna premija posameznika za enako stanovanje lahko nižja.

 

Obseg zavarovanja večlastniške stavbe

  

Predmet zavarovanja je praviloma večlastniška stavba z vsemi instalacijami in dodatnimi vlaganji, vključeni so tudi skupni deli stavbe, kot so klet, streha, stopnišče, fasada, v delu, ki ga predstavlja solastniški delež posameznega stanovanja na skupnih delih. 

 

ZAVAROVATI JE MOŽNO ZA NASLEDNJE NEVARNOSTI:

 

I. OSNOVNI PAKET NASLEDNJIH NEVARNOSTI:

 

1. POŽARNO ZAVAROVANJE OBJEKTA  NA NOVO VREDNOST - temeljne nevarnosti

2. ZAVAROVANJE ŠKODE NA OBJEKTU ZARADI IZLIVA VODE - dodatna nevarnost

3. ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI IZ HIŠNE IN ZEMLJIŠKE POSESTI

 

DODATNO PA LAHKO SKLENETE ŠE:

 

II. POTRESNO ZAVAROVANJE OBJEKTA NA NOVO VREDNOST - dodatno zavarovanje

 

III. DODATNO ZAVAROVANJE VDORA METEORNE VODE S STREH ZA ŠKODE NA OBJEKTU

 

IV. DODATNO ZAVAROVANJE POPLAVE ZA ŠKODE NA OBJEKTU

 

ZAVAROVANJE POTRESA, POPLAVE IN VDORA METEORNE VODE S STREHE JE MOŽNO SAMO, ČE JE SKLENJENO OSNOVNO POŽARNO ZAVAROVANJE.

 

V. STROJELOMNO ZAVAROVANJE (DVIGALA, ZAPORNICE, DVIŽNA VRATA)

 

VI. ZAVAROVANJE STEKEL (SKUPNI PROSTORI)

 

Iz naše strani posebej priporočamo, da se zavarovanja sklepajo za stanovanjsko stavbo kot celoto. V primerih, ko se samo del lastnikov odloča za sklenitev zavarovanj, bodo tudi morebitne škode poplačane samo do % v zavarovanje vključenega premoženja oz. % višine odškodninskega zahtevka. V primerih večjih škod na objektu, kjer je v zavarovanje vključen samo del objekta, le to predstavlja večje potencialne težave pri sanaciji škode, saj odškodnina zavarovalnice ne bo zadoščala za sanacijo celotne škode. Prav tako priporočamo, da se lastnike, ki se ne želijo vključiti v zavarovanje, informira, da se s to odločitvijo izpostavljajo osebnemu poplačilu škod, ki bi odpadel na njihov % lastništva. V primerih, ko se bo zavarovanje sklepalo za celotno stavbo, se lahko v nadaljevanju dogovarja skupna zavarovalna vsota za objekt za dodatne nevarnosti izliva vode, poplave, vdora meteornih vod s streh; le-to lahko dodatno vpliva na znižanje premije za požarno zavarovanju vezano na posamezno stanovanjsko enoto.

Pri ureditvi zavarovanja odgovornosti iz hišne in zemljiške posesti predlagamo ureditev zavarovanja z višjimi zavarovalnimi vsotami (100.000 EUR oz. 250.000 EUR).

  

MOŽNA DODATNA ZAVAROVANJA ZA POSAMEZNE ETAŽNE LASTNIKE

 

V zgoraj navedenih zavarovanjih niso vključene premičnine v stanovanju ali garaži (npr. oprema v stanovanjih, stvari za osebno uporabo, stekla v oknih in vratih, domska asistenca ipd.).

Etažni lastniki lahko z individualnim zavarovanjem sklenejo zavarovanje opreme v etažni lastnini in pa osebno odgovornost. Ta so dodatna zavarovanja, ki pa jih lahko sklene vsak posameznik posebej :

a. Zavarovanje premičnin/opreme (oprema, ki se lahko odnese iz stanovanja),

b. Osebna odgovornost – kritje odškodninskih zahtevkov iz naslove osebne odgovornosti (primer 1: kolesar med vožnjo po parkirišču opraska avto – kritje iz zavarovanja osebne odgovornosti, primer 2: otrok se igra na igrišču in z žogo razbije steklo pri sosedu – gre za osebno odgovornost članov gospodinjstva).

 

Za sklenitev posamičnega zavarovanja se etažni lastniki lahko obrnejo direktno na zavarovalnico, pri kateri imate sklenjeno zavarovanje preko upravnika.

 

Etažnim lastnikom ponujamo možnost sklenitve individualnega ali skupnega zavarovanja preko zavarovalnega posrednika. Če želite skleniti individualno zavarovanje, lahko izpolnite in vrnete pristopno izjavo v prilogi. Pristopno izjavo nam lahko posredujete po pošti na naslov Domplan, d.d., Bleiweisova cesta 14, 4000 Kranj, oziroma na elektronski naslov .... Priložene so tudi ponudbe različnih zavarovalnic. Dodatna pojasnila lahko prejmete pri referentih za zavarovanje:

 

ZAVAROVALNI POSREDNIK:

KRIK AKSUM Zavarovalno posredniška družba d.o.o.

Dimičeva ulica 9

1000 Ljubljana

Tel. št.: 01 56 58 72

Mobilna št.: 040 476 390

E-pošta: ...

 

V kolikor razmišljate o sklenitvi skupnega zavarovanja za stavbo kot celoto, to spada med posle rednega upravljanja, kar pomeni, da je potreben sklep etažnih lastnikov z več kot 50 % soglasjem po solastniških deležih. Ponudba za zavarovanje stavbe kot celote se pripravi za vsako stavbo posebej in predstavi na zboru etažnih lastnikov. Za dodane informacije se obrnite na navedenega posrednika ali operativnega upravnika stavbe.

 

Ponudbe in pristopice:

 

Ponudba Zavarovalnica Triglav d.d. 2024

Zavarovalnica Triglav, d.d.: pristopnica

 

Ponudba Zavarovalnica SAVA, d.d. 2024

Zavarovalnica Sava, d.d.: pristopnica

 

Ponudba Generali zavarovalnica d.d. 2024

Generali zavarovalnica d.d.: pristopnica

 

Zavarovanje: odstopna izjava

 

Zahtevek za izdajo potrdila o vinkulaciji