PREDPISI

Najpomembnejša zakona s področja upravljanja:

 

Nekateri drugi zakoni, na katere so vezani etažni lastniki in upravniki:

 • Zakon o varstvu pred požarom (Ur. l.  RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo, 9/11 in 83/12
 • Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. l. RS, št. 51/06 - uradno prečiščeno besedilo in 97/10)
 • Zakon o nalezljivih boleznih (Ur. l. RS, št. 33/06 - uradno prečiščeno besedilo)
 • Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo)

 

Nekateri podzakonski predpisi, ki se nanašajo na upravljanje, obratovanje ali vzdrževanje večstanovanjskih stavb:

 • Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb (Ur. l. RS, št. 60/09, 87/11 in 85/13),
 • Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj (Ur. l. RS, št. 20/04 in 18/11)
 • Pravilnik o merilih za določitev prispevka etažnega lastnika v rezervni sklad in najnižji vrednosti prispevka (Ur. l.  RS, št. 11/04 in 60/09)
 • Pravilnik o oskrbi malih kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov pri opravljanju javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov (Ur. l. RS, št. 128/04 in 18/05 - popr.)
 • Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli (Ur. l. RS, št. 7/10 in 17/14 - EZ-1)
 • Pravilnik o varnosti dvigal (Ur. l. RS, št. 83/07, 17/11 - ZTZPUS-1 in 81/11)
 • Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele (Ur. l. RS, št. 28/09 in 2/12)
 • Pravilnik o požarnem redu (Ur. l. RS, št. 52/07, 34/11 in 101/11)
 • Pravilnik o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov (Ur. l. RS, št. 108/04, 116/07 in 102/09)
 • Navodilo o izdelavi poročila o upravnikovem delu (Ur. l. RS, št. 108/04)