Spremenjene cene in način obračuna storitev oskrbe s pitno vodo v Mestni občini Kranj in občinah Jezersko, Šenčur, Preddvor

 

 

S 1. januarjem 2015 so v Mestni občini Kranj ter občinah Šenčur in Preddvor začele veljati spremenjene cene in način obračuna storitev oskrbe s pitno vodo. V občinah je bila sprejeta enotna cena za pitno vodo, in sicer po novem vodarina znaša 0,44 EUR/m³ brez DDV. Omrežnina voda pa 4,20 EUR na mesec brez DDV za vodomer premera DN 20. V občini Jezersko so bile spremembe uveljavljene v mesecu aprilu 2014.

 

Cena hladne vode na položnicah je sestavljena skupaj iz VODARINE + ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE + OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODVAJANJA ODPADNIH VODA. Od navedenih postavk pa se je s 1.1.2015 podražila le cena VODARINE.

 

Spremenil se je način obračuna omrežnine za vodo v večstanovanjskih objektih, ki imajo skupni vodomer. Po novem se za vsako stanovanjsko oz. poslovno enoto obračuna omrežnina za vodo za priključek s faktorjem omrežnine 1. To pomeni, da je omrežnina za vodo, ki jo bodo po novem plačevali uporabniki v večstanovanjskih objektih za posamezno stanovanje oz. poslovni prostor, enaka omrežnini za vodo vodomer DN 20 v individualnih hišah. Do sedaj se je strošek omrežnine za vodo v večstanovanjskih objektih za skupni vodomer, ki je praviloma večjih dimenzij, delil po številu stanovanjskih oz. poslovnih enot. S
kladno z novo uredbo so torej uporabniki v individualnih objektih in v večstanovanjskih objektih izenačeni. Trenutno uporabniki v večstanovanjskih objektih plačujejo zelo različne stroške omrežnin za vodo, saj so ti porazdeljeni glede na število stanovanj oz. poslovnih prostorov. Na primer: pri enaki dimenziji vodomera je strošek omrežnine za vodo v objektu z več stanovanji na posamezno stanovanje nižji kot v objektu z manj stanovanji.
OMREŽNINA ZA VODO je prikazana ločeno od OMREŽNINE ZA ČIŠČENJE in OMREŽNINE ZA ODVAJANJE, ki pa ostajata enaki kot do sedaj.

OSNOVA IN PRAVNE PODLAGE

Vlada Republike Slovenije je v mesecu novembru 2012 sprejela novo Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012).          

Uredba je stopila v veljavo 1.1.2013, občine bi cene morale uskladiti do 1.4.2014. V skladu z novo metodologijo je Komunala Kranj, kot izvajalec obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, pripravila enoten elaborat za potrditev cen oskrbe s pitno vodo v Mestni občini Kranj ter občinah Medvode, Cerklje, Šenčur, Naklo, Preddvor in Jezersko. Elaborat je Svet Mestne občine Kranj potrdil dne 21.5.2014, občinski svet občine Jezersko  dne 25.3.2014, občinski svet občine Šenčur dne 4.6.2014 in občinski svet občine Preddvor dne 17.12.2014. V občini Jezersko so bile spremenjene cene in način obračuna storitev oskrbe s pitno vodo uveljavljene s 1.4.2014, v preostalih naštetih občinah pa s 1.1.2015, in sicer z dnem ko je začel veljati medobčinski sporazum o ureditvi lastništva, upravljanju, obnavljanju in vzdrževanju skupne gospodarske javne infrastrukture za oskrbo s pitno vodo med vsemi občinami, v katerih Komunala Kranj izvaja storitev.
Več informacij si lahko preberete na spletni strani Komunale Kranj:

 

www.komunala-kranj.si