REGULACIJE CEN ENERGENTOV - ELEKTRIČNA ENERGIJA IN ZEMELJSKI PLIN

Vlada RS je v juliju 2022 sprejela uredbi, ki določata najvišje drobnoprodajne cene električne energije in zemeljskega plina za vse skupine zaščitenih odjemalcev in se prične uporabljati od 1.9.2022 do 31. 8.2023. Uredbi določata najvišjo dovoljeno maloprodajno ceno elektrike in zemeljskega plina iz sistema transportnega in distribucijskega omrežja za gospodinjske odjemalce in za končne odjemalce zemeljskega plina, ki oskrbujejo s toploto več gospodinjstev prek skupne kurilne naprave v lasti ali solastnini teh gospodinjstev.

Regulirana maloprodajna cena zemeljskega plina bo od 1.9.2022 za gospodinjske odjemalce in skupne gospodinjske odjemalce znašala 0,073 € na kilovatno uro (kWh) ter za osnovne socialne službe in za male poslovne odjemalce 0,079 € na kWh brez omrežnin, dajatev in prispevkov ter DDV. Porabljena elektrika in zemeljski plin skupnih gospodinjskih odjemalcev se bo za namen obračuna razdelil v skladu z obstoječimi ključi razdelitve stroškov, določenimi v pogodbah ali sporazumih med upravniki in etažnimi lastniki oziroma v sporazumih med etažnimi lastniki. Zaradi regulacije cen zemeljskega plina in elektrike bomo uskladili obračun akontacij ogrevanja od 1.8.2022 dalje na regulirane maloprodajne cene zemeljskega plina, zato se bo variabilni del stroška ogrevanja glede na prvo akontacijo v ogrevalni sezoni 2022/2023 znižal za povprečno 20%. Skupen strošek ogrevanja bo glede na predhodno sezono v poprečju višji za 75%.

 

Domplan, d.d.

Seznam vseh novic