Stališče Združenja upravnikov nepremičnin o uporabi spletnega portala Izberem.si

V uvodu lahko omenimo, da lastnik portala v zvezi z njegovo promocijo izvaja izjemno agresivno in negativno medijsko kampanjo, zaradi česar smo že sprožili ustrezne postopke pri pristojnih organih. Ker smo v vmesnem času prejeli številna vprašanja v zvezi s portalom, tako od naših članov kot od etažnih lastnikov, paje prav, da podamo tudi podrobnejša pojasnila in priporočila upravnikom oziroma etažnim lastnikom.

 

Za ustrezen odziv na ponudbo za uporabo spletnega portala in njeno vsebino bo gotovo najpomembnejša komunikacija med upravniki in etažnimi lastniki. V okviru te komunikacije morajo biti namreč etažnim lastnikom argumentirano predstavljeni ključni pomisleki glede uporabe spletne platforme, na kar so že opozarjali tudi nekateri mediji. V zvezi s tem smo v nadaljevanju ponovno zbrali nekatere temeljne nevarnosti, ki jih spletna platforma predstavlja za etažne lastnike:

 

  1. Najprej gre za vprašanje, če veljavna zakonodaja sploh dopušča takšno zbiranje ponudb. Skladno z določbama 58. člena Stanovanjskega zakona (SZ-1) in 8. člena Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb, je namreč za zbiranje ponudb odgovoren upravnik, ki ponudbo izbere v sodelovanju z nadzornim odborom oziroma predstavnikom etažnih lastnikov. Etažni lastniki oziroma nadzorni odbor pa lahko od njega zahtevajo, da k oddaji ponudb povabi določene ponudnike. Skladno z določbo 57. člena SZ-1 je upravnik tudi odgovoren za izbiro tretjih oseb. Ni nam znano, kako predstavljena spletna platforma izpolnjuje navedene zakonske zahteve.
  2. Gre tudi za vprašanje konflikta interesov, saj je lastnik platforme dejansko eden od upravnikov, kar je v prvotnih medijskih nastopih tudi javno priznaval. Ob tem se pojavlja nevarnost, da bi preko uporabe platforme oziroma povpraševanj in ponudb ta upravnik lahko dostopa! do občutljivih podatkov drugih upravnikov in stavb s katerimi upravljajo. V tem smislu niso poznane varovalke, ki bi preprečevale nelojalno konkurenco in zlorabo podatkov s strani lastnika platforme.
  3. Nadalje je izjemno pomembno vprašanje zagotavljanja kakovosti ponujenih storitev. Ni namreč znano na kakšen način bi lastnik platforme zagotavljal, da imajo potencialni ponudniki ustrezne reference oziroma, da lahko izvedejo zahtevane storitve. Za oddajo ponudb je namreč po sedaj znanih podatkih dovolj, da potencialni ponudnik za uporabo platforme plačuje ustrezno mesečno nadomestilo.
  4. Številni pomisleki se pojavljajo tudi v zvezi s tem nadomestilom za uporabo platforme. Nosilec platforme namreč v medijskih nastopih in oglasnih sporočilih zatrjuje, da je platforma namenjena preprečevanju pobiranja »provizij«, obenem pa od vseh potencialnih ponudnikov zahteva, da mu plačujejo mesečno nadomestilo, s čimer pridobijo pravico do oddajanja ponudb. Po našem mnenju gre v tem primeru za pobiranje provizij »par excellence« in v tem smislu za očitno zavajanje potrošnikov. Nosilec platforme bi namreč od potencialnih ponudnikov nadomestila prejemal ne glede na to, če bi bili s svojimi ponudbami uspešni. Odveč je omeniti, da bi vsi ponudniki tudi strošek navedenega nadomestila v končni fazi prevalili na končne potrošnike, torej etažne lastnike.
  5. Dodatno orodje za zavajanje potrošnikov predstavlja certifikat »Upravnik brez provizij«, ki ga nosilec platforme obljublja vsem upravnikom, ki se bodo registrirali na spletni strani. V lanskem letuje bil številnih kritik deležen certifikat Zaupanja vreden upravnik, ki ga Zbornica za poslovanje z nepremičninami podeljuje na podlagi izpolnjevanja številnih (15) strogih pogojev. V konkretnem primeru pa gre za certifikat, ki ga en upravnik podeljuje drugim, že na podlagi tega, da se registrirajo za uporabo spletne platforme in plačajo ustrezno nadomestilo.

 

Ti pomisleki nas navdajajo z občutkom, da uporaba navedene platforme za etažne lastnike oziroma upravnike ni niti varna, niti koristna.


Glede na vse navedeno etažnim lastnikom in upravnikom uporabo omenjene spletne platforme odsvetujemo. Na Zbornici za poslovanje z nepremičninami sicer kot rečeno podpiramo vse rešitve, ki so v korist etažnih lastnikov, menimo pa, da je v tem trenutku na trgu dovolj velika izbira ponudnikov, ki lahko podobne storitve etažnim lastnikom in upravnikom ponudijo brez strahu, da bi bili pri tem oškodovani.


Kljub temu pa je pričakovati, da bodo posamezni etažni lastniki, predvsem zaradi agresivne medijske kampanje, od svojih upravnikov zahtevali, da ponudbe pridobivajo preko portala Izberem.si. Najprej smo dolžni poudariti, da v nobenem primeru ne nasprotujemo različnim pripomočkom ali postopkom, ki lahko pomenijo korist za etažne lastnike, zato takšnih pobud ne gre zavračati na načelni ravni, ampak se morajo etažni lastniki, upoštevajoč vsa dejstva in okoliščine posameznega primera, sami odločiti, če je določeno možnost smiselno izkoristiti.

 

V kolikor eden ali več etažnih lastnikov v posamezni stavbi na upravnika naslovi pobudo za zbiranje ponudb za nabavo blaga ali izvedbo storitev preko spletnega portala Izberem.si tako predlagamo, da:

  1. upravnik pobudo v odločanje predloži zboru etažnih lastnikov, pri čemer etažne lastnike podrobno seznani z zgoraj navedenimi pomisleki in nevarnostmi;
  2. upravnik razpravo in sprejeto odločitev etažnih lastnikov jasno navede v zapisniku zbora lastnikov, pri čemer navede tudi dejstvo, da jih je opozoril na nevarnosti, ki iz takšnega načina zbiranja ponudb izhajajo;
  3. se upravnik z etažnimi lastniki skuša dogovoriti, da v primeru sprejete odločitve o pridobivanju ponudb preko spletnega portala, ponudbe v imenu vseh etažnih lastnikov pridobi eden od njih;
  4. se upravnik z etažnimi lastniki dogovori o ustreznem načinu zavarovanja za kakovostno izvedbo del;
  5. upravnik zaradi izpolnjevanja pogojev iz 58. člena Stanovanjskega zakona in 8. člena Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb pridobi tudi druge ponudbe od izvajalcev oziroma dobaviteljev na trgu. Za pridobivanje ponudb je namreč, skladno z navedenima določbama odgovoren upravnik, ki mora tudi izvesti ustrezen postopek.

Prepričani smo, da bo z upoštevanjem zgornjih navodil maksimalno zadoščeno interesom etažnih lastnikov in bodo v postopku zbiranja ponudb v največji možni meri preprečene morebitne nevarnosti za nastanek škode etažnim lastnikom ali stavbi sami stavbi sami.

Boštjan Udovič, Direktor ZPN

 

Vir: GZS dopis Združenja upravnikov nepremičnin

Seznam vseh novic